اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

میثاق ها وموافقتنامه های بین المللی

*موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی
 
*موافقتنامه بین الحکومتی ج.ا.ا، پاکستان،ترکمنستان و هندوستان در مورد تطبیق پروژه پایپ لاین گاز
 
*موافقتنامه تجارت ترانزیتی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان(APTTA)
 
*موافقتنامه همکاری های دراز مدات استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا
 
*موافقتنامه ساحه آزاد تجارتی جنوب آسیا (SAFTA) – پروتوکول الحاق ج.ا.ا موافقتنامه آزاد ساحه تجارت در جنوب آسیا (SAFTA)