اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

شرایط وکالت نامه

وکالت نامه سندی است که در آن شخص موکل برای انجام امور و کارهای حقوقی و اداری، شخصی را بعنوان وکیل معرفی وتعیین میکندکه در غیاب موکل، شخص تعیین شده در انجام امور محوله، وکالت او را بتواند. عموما در این سند شخص موکل تمام اختیارات و یا بخشی از اختیارات خویش را در موارد محدود به شخص دیگری (وکیل) انتقال میدهد که در انجام امور محوله از قبیل خرید و فروش املاک، تقاضای سند ازدواج وطلاق و دیگر موارد را وکالت نماید.

11

 

 

 

 

قابل یاد آوری است که شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در رياض ويا باشعبه جنرال قونسلكري جدهسند ازدواج رسمی صادر نمی کند. شعبه قونسلی فقط در این خصوص وکالت نامه صادر می کند تا وکیل به نمایندگی از موکل در مراجع ذیربط در افغانستان اقدام به اخذ سند ازدواج نماید.

 

  • حضور شخص متقاضی (موکل) حتمی است و متقاضی بالغ، عاقل و نافذ جمیع تصرفات شرعی خویش باشد و در مواردی که قصد تعیین وکیل دارد باید دارای اختیار و مسئولیت تام باشد.
  • حضور دو نفر شاهد بالغ که اقرار به شهادت دهند حتمی است. شاهدها باید دو قطعه عکس جدید و سند تائید هویت و سند تائید محل اقامت شان را حین درج تقاضا نامه، ارائه نمایند.
  • خانه پری فورمه درخواستی
  • دو قطعه عکس متقاضی (موکل) که جدید و استندرد باشند
  • فیس مبلغ 180دالار است.

 

 

 

مراحل دیگر وکالت نامه بعد از صدور:

 

بعد از صدور وکالت نامه از سوی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در رياض ويا باشعبه جنرال قونسلكري جده، وکیل یا نماینده وکیل باید با مراجعه به شعبه قونسلی وزارت امور خارجه در کابل، اصل سند صادر شده را برای تصدیق و تائید وزارت، ارائه نماید تا بعدا در مراجع مربوطه از قبیل محاکم، ادرات، وزارت خانه ها و ستره محکمه از آن استفاده گردد.

توجه: درصورت موجودیت اشتباه و اغلاط درفورمه درخواستی ویا تکمیل نبودن فورمه ومدارک لازم، درخواستی از روند خارج گردیده و فیس آن هم مسترد نمیگردد.

برای صدور وکالت نامه شرایط ذیل قابل تعمیل است:

ورقه درخواستی از جانب متقاضی عنوانی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در رياض ويا باشعبه جنرال قونسلكري جده به درخواست متقاضی که در آن موضوع وکالت نامه و حدود و مسئولیت وکیل به وضوح بیان گردیده باشد. در صورتی که موضوع در ارتباط به ملک و یا مالکیت باشد، کاپی، شماره و تاریخ اسناد مربوطه (قباله، حصر وراثت و غیره) بصورت مشخص ارائه گردد.

ارائه تذکره متقاضی که در وزارت امورخاجه در کابل تصدیق شده باشد.

توجه: اصل سند وکالت نامه بعد از تکمیل، به شخص متقاضی داده میشود و مسئولیت متقاضی است که قبل از امضای سند، تمام محتوای آن را بدقت بررسی و تائید نماید. فیس پرداخت شده غیر قابل استرداد است. در صورتیکه بخواهید بعدا محتوای وکالت نامه تغییر بخورد، باید برای وکالت نامه جدید تقاضا نمائید.