اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

شزایط تصدیق اسناد

تمام اسناد  صادر شده از عربستان سعودي برای اجراات در افغانستان که نیاز به تصدیق شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دارند، نخست این اسناد باید در وزارت امور خارجه عربستان سعودي تصدیق و تائید گردند.

اسنادی که از افغانستان صادر شده باشد، باید قبل از مراجعه به شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در رياض ويا باشعبه جنرال قونسلكري جده، در وزارت امور خارجه افغانستان در کابل تصدیق و تائید گردند.

روند طی مراحل تصادیق در شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در رياض ويا باشعبه جنرال قونسلكري جده ظرف دو روز تکمیل میگردند.

 

هر سند بصورت جداگانه و علیحده تصدیق میگردد. درخواستی ها بصورت حضوری و هم از طریق پست ارائه شده میتوانند. در صورت که درخواستی شما از طریق پست ارسال گردیده باشد، در آن صورت باید یک پاکت که پول پستی آن پرداخت شده باشد و  آدرس برگشتی روی آن درج شده باشد ضمیمه درخواستی باشد.

فیس:

فیس تصادیق اسناد تجارتی: 500 دالار

فیس تصادیق اسناد تحصیلی: 250 دالار (برای محصلین غیر افغان)

فیس تصادیق اسناد تحصیلی: 50 دالار (برای محصلین افغان)