اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

شرایط اخذ ويزه

ویزه توریستی

ویزه توریستی به اتباع خارجی که قصد بازدید از افغانستان و یا دیدار با خانواده و دوستان و یا سیاحت، داشته باشد، صادر میگردد. دارندگان ویزه توریستی اجازه فعالیت در تجارت و اشتغال در کار حین اقامت در افغانستان را ندارند. اگر کسی قصد اشتغال در کار و تجارت در افغانستان را داشته باشند، باید برای ویزه کار و یا ویزه تجارت تقاضا نمایند. ویزه توریستی فقط برای سه ماه و بصورت یکبارورود  صادر میگردد. مدت اقامت دارندگان ویزه توریستی ۶۰ روز میباشد.

 

برای تقاضای ویزه توریستی شرایط ذیل قابل تعمیل است:

 • ارائه پاسپورت با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار براى اخذ ويزه
 • فورمه درخواست ویزه را خانه پری نماييد
 • دو قطعه عکس (جديد و استندرد براى اخذ ويزه)
 • دعوت نامه از طرف أشخاص حقيقى( افراد) و حقوقى( شركت ها) مربوطه که ثبت و راجستر شده در  افغانستان بوده و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه ج.ا.ا
 • مدارک و ثبوت محل اقامت در كشور عربستان سعودى، از قبیل بل برق و گاز و استتمنت بانکى وغیره.
 • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد.
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.

قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

 

ویزه کار

ویزه کار برای افرادی که کار و یا قصد کار در افغانستان داشته باشند، صادر میگردد. افرادی که قصد تجارت، غیر از اشتغال و کار در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه تجارت تقاضا نمایند. ویزه کار برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و یا کثیرالمسافرت صادر میگردد. مدت اقامت برای ویزه کار سه ماهه یکبار ورود، محدود برای (۳۰) سی روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه شش ماهه کثیرالمسافرت، محدود برای (۶۰) شصت روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه یکساله، محدود برای ۱۸۰ روز میباشد.

برای اخذ ویزه کار شرایط ذیل قابل تعمیل است:

 • ارائه پاسپورت با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار براى اخذ ويزه
 • فورمه درخواست ویزه را خانه پری نماييد
 • دو قطعه عکس (جديد و استندرد براى اخذ ويزه)
 • دعوت نامه از طرف أشخاص حقيقى( افراد) و حقوقى( شركت ها) مربوطه که ثبت و راجستر شده در  افغانستان بوده و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه ج.ا.ا
 • مدارک و ثبوت محل اقامت در كشور عربستان سعودى، از قبیل بل برق و گاز و استتمنت بانکى وغیره.
 • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد.
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.

قابل توجه: ویزه های کار، توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

 

 

ویزه تجارتی


ویزه تجارتی برای افرادی که تجارت و یا قصد تجارت در افغانستان داشته باشند، صادر میگردد. افرادی که قصد اشتغال، غیر از تجارت در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه کار، تقاضا نمایند. ویزه تجارتی برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و کثیرالمسافرت صادر میگردد. برای ویزه تجارتی سه ماهه یکبار ورود، مدت اقامت محدود برای ۳۰ روز میباشد. برای ویزه تجارتی شش ماهه کثیرالمسافرت، مدت اقامت محدود برای ۶۰ روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه تجارتی یکساله، محدود برای ۱۸۰ روز میباشد.


برای اخذ ویزه تجارتی موارد ذیل حتمی است:

 • ارائه پاسپورت با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار براى اخذ ويزه
 • فورمه درخواست ویزه را خانه پری نماييد
 • دو قطعه عکس (جديد و استندرد براى اخذ ويزه)
 • دعوت نامه از طرف أشخاص حقيقى( افراد) و حقوقى( شركت ها) مربوطه که ثبت و راجستر شده در  افغانستان بوده و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه ج.ا.ا
 • مدارک و ثبوت محل اقامت در كشور عربستان سعودى، از قبیل بل برق و گاز و استتمنت بانکى وغیره.
 • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد.
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.

قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

 

ویزه رسانه ای


ویزه رسانه ای برای خبرنگاران خارجی و نهادهای خبری خارج از افغانستان که قصد سفر به افغانستان و تهیه گزارش، خبر و در مجموع کار رسانه ای داشته باشند، صادر میگردد. خبرنگارانی که قصد اقامت و کار با نهادهای رسانه ای در افغانستان داشته باشند، میتوانند برای ویزه کار تقاضا کنند.

ویزه رسانه ای برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و یا کثیرالمسافرت صادرمیگردد. مدت اقامت برای ویزه رسانه ای سه ماهه یکبار ورود، محدود برای (۳۰) سی روز میباشد.

برای اخذ ویزه رسانه ای شرایط ذیل قابل تعمیل است:

قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

 • ارائه پاسپورت با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار براى اخذ ويزه
 • فورمه درخواست ویزه را خانه پری نماييد
 • دو قطعه عکس (جديد و استندرد براى اخذ ويزه)
 • دعوت نامه از طرف أشخاص حقيقى( افراد) و حقوقى( شركت ها) مربوطه که ثبت و راجستر شده در  افغانستان بوده و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه ج.ا.ا
 • مدارک و ثبوت محل اقامت در كشور عربستان سعودى، از قبیل بل برق و گاز و استتمنت بانکى وغیره.
 • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد.
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

 

ویزه خدمت و دیپلوماتیک

ویزه خدمت و دیپلوماتیک  برای کسانی که دارنده پاسپورت خدمت، دیپلوماتیک و پاسپورت ملل متحد هستند و قصد سفر رسمی- اداری به افغانستان را دارند، صادر میگردد.

ویزه خدمت و دیپلوماتیک  برای مدت سه ماه الی یکسال بصورت یکبار ورود و کثیرالمسافرت صادر میگردد. مدت اقامت برای ویزه خدمت و دیپلوماتیک  سه ماهه – یکبار ورود، حد اکثر ۳۰ روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه شش ماهه کثیرالمسافرت، حد اکثر ۶۰ روز میباشد. مدت اقامت برای ویزه یکساله، حد اکثر ۱۸۰ روز میباشد.

برای اخذ ویزه خدمت و دیپلوماتیک  موارد ذیل حتمی است:

 • پاسپورت خدمت و دیپلوماتیک با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار
 • فورمه درخواست ویزه را خانه پری نماييد
 • دو قطعه عکس (جديد و استندرد براى اخذ ويزه)
 • دعوت نامه از طرف سازمان و نهادهای دولتی و تائید مدت اقامت و مقصد سفر از سوی آن نهاد و یا سازمان.
 • دیپلوماتی که جدیدا بجای دیپلومات دیگر در افغانستان مقرر میگردد، باید نام، منصب، مدت ماموریت و دیگر مشخصات دیپلوماتی که در مرحله ختم وظیفه قرار دارد و همچنین مشخصات، مدت ماموریت و منصب شخص متقاضی طی نامه ای جداگانه از مراجع و نهاد مربوطه به شعبه ویزه سفارت افغانستان ارائه نماید.
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.

قابل توجه: ویزه خدمت و دیپلوماتیک غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشد. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

 

ویزه همسر

ویزه همسر برای زوج افغانی که تابعیت غیر افغانی را دارد و قصد سفر به افغانستان را داشته باشد، داده میشود. ویزه همسر برای مدت شش ماه و بصورت کثیرالمسافرت صادر میگردد. مدت اقامت در افغانستان برای ویزه همسر حد اکثر ۹۰ روز میباشد.

قابل توجه: ویزه های توریستی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.

 

برای اخذ ویزه همسر  شرایط ذیل قابل تعمیل است:

 • ارائه پاسپورت با حد اقل 6 ماه مدت اعتبار براى اخذ ويزه
 • فورمه درخواست ویزه را خانه پری نماييد
 • دو قطعه عکس (جديد و استندرد براى اخذ ويزه)
 • دعوت نامه از طرف أشخاص حقيقى( افراد) و حقوقى( شركت ها) مربوطه که ثبت و راجستر شده در  افغانستان بوده و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه ج.ا.ا
 • مدارک و ثبوت محل اقامت در كشور عربستان سعودى، از قبیل بل برق و گاز و استتمنت بانکى وغیره.
 • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد.
 • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.

برای دریافت فورم ویزه، اینجا کلیک نمائید.

 

 

فیس ویزه

قابل توجه: اين فيس هاى ويزه قابل تعديل است  

نوعیت ویزه وتشریحات: فیس ویزه
ویزه ورودی/تجارتی/توریستی عادی سه ماهه – یکبار ورود 200$
 ویزه ورودی/تجارتی/توریستی خدمات سریع سه ماهه (اقامت ۳۰ روزه) 330$
ویزه ورودی/ تجارتی  شش ماهه کثیرالمسافرت (اقامت ۹۰ روزه) 650$
 ویزه تجارتی شش ماهه و کثیرالمسافرت (خدمات سریع) 850$
ویزه ورودی/ تجارتی یکساله (عادی) (اقامت ۱۸۰ روزه) 1100$
ویزه تجارتی یکساله (خدمات سریع) (اقامت ۱۸۰ روزه) 1350$
ویزه برای دیپلومات، کارمندان ملل متحد و پاسپورت خدمت 0$
ویزه برای دیپلومات، کارمندان ملل متحد و پاسپورت خدمت (خدمات سریع) 200$
ویزه برای زوج افغان 0$
ویزه برای اطفال افغان 0$
فیس پستی برای برگشتاندن اسناد شما 25$