اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

شرایط اخذ پاسپورت جديد

 

خدمات پاسپورت

 
برای اخذ سایر انواع پاسپورت، از قبیل پاسپورت سیاسی، خدمت، تحصیل و غیره، باید به ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه در کابل درخواست ارائه گردد.
متقاضیان که فورمه های درخواستی شان را بصورت مکمل خانه پری نکرده باشند و یا اسناد، مدارک و معلومات لازم ودقیق ارائه نتوانند، تقاضا و درخواستی شان طی مراحل نمیگردد و پول فیس شان نیز مسترد نمیشود.
 
برای اخذ پاسپورت موارد ذیل حتمی است:
تعیین وقت ملاقات: قبل از مراجعه به شعبه قونسلی، با استفاده از سیستم خدمات آنلاین ما، لطفا وقت بگیرید.
ارائه تذکره تابعیت: متقاضی پاسپورت باید تذکره تابعیت که تائید وزارت خارجه افغانستان شده باشد ارائه نماید. بدون ارائه تذکره تابعیت تقاضا پذیرفته نمی شود.
حضور شخص متقاضی: حضور شخص متقاضی حین ارائه درخواست پاسپورت حتمی است.
فورمه درخواستی: فورمه درخواستی به دقت خانه پری و امضا گردد. فورمه درخواستی پاسپورت به سه زبان: دری، پشتو و انگلیسی از قسمت فورمه ها و همچنین در ذیل این صفحه قابل دسترس است.
عکس: سه قطعه عکس به اندازه ۴×۴٫۵ سانتی متر. عکس های پاسپورت باید تازه و با هم یکسان بوده مستقیماً از جلو گرفته شده باشد تاهر دو گوش شخص دیده شود.
ارائه اصل اسناد: علاوه بر ارائه تذکره تابعیت که تائید وزارت خارجه شده باشد، اسناد ذیل از قبیل پاسپورت قبلی، سند ازدواج که از طرف وزارت امور خارجه تائید شده باشد و یا مدارک تحصیلی و شغلی معتبر را نیز ارایه کنند.
پرداخت فیس: تمام پاسپورت های جدید برای مدت پنج سال صادر میگردد و فیس پنج ساله 
متقاضیان پاسپورت جدید مکلف اند در مصاحبه ای که غرض تثبیت هویت شان توسط هیئت سه نفری شعبه قونسلی صورت میگیرد شرکت نموده و همه معلومات لازم را بطور صحیح، قناعت بخش با رعایت اصل صداقت به هیئت موصوف به صورت شفاهی و تحریری ارائه نمایند. و تصمیم نهایی مبنی بر صدور/ عدم صدور پاسپورت بستگی به تصمیم هیئت قونسلی دارد.
نوت: لطفا فورم درخواستی را قبل از مراجعه به شعبه قونسلی، داونلود وخانه پری کنید. در صورت که قبلا برای پاسپورت تقاضا کرده اید، باید به مامورین شعبه قونسلی اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع دهی، ممکن تقاضای شما پذیرفته نشود.
 
 
درخواست کنندهٔ پاسپورت
نکات آتی را جداً رعایت نماید
 
صدور پاسپورت نیازمند مدارک و معلومات متقاضی بوده و پاسپورت به رویت آن چاپ میگردد. لطفاً در تکمیل و تهیه آن دقت لازم را مبذول دارند
فورم درخواست پاسپورت، برای یکبار و در نخستین تقاضا، خانه پری می شود
کاپی فورم درخواست پاسپورت روشن مانند اصل باشد
فورم باید مکمل، خوانا با رنگ سیاه خانه پری و توسط شخص متقاضی امضا شود
ذکر نام خانوادگی (تخلص) حتمی می باشد
تاریخ تولد، از خورشیدی یا میلادی یکی انتخاب و با عدد تحریر گردد
محل تولد دقیق باشد چون محل صدور تذکره به معنی محل تولد نه میباشد
عکس باید معیاری، تمام رخ و به اندازهٔ ۴٫۵×۴ سانتی بوده و جدید گرفته شده باشد
عکس باید رنگه بدون چوکات و با پس زمینه سفید باشد
عکس فوتوشاپ و از روی عکس کهنه گرفته نشده باشد
درخواست کنندهٔ پاسپورت از صحت خانه پری مکمل فورم، خود را مطمئن و بعد امضا نماید
امضا در پاسپورت چاپ می شود، نباید به خط چوکات تماس داشته باشد
اندازه واقعی قد به سانتی متر، حتماً درج فورم گردد
اصل و کاپی رنگه تذکره معتبر تابعیت، پیوست نامه و فورم درخواست پاسپورت باشد. اصل تذکره دوباره قابل برگشت میباشد
مطالبه پاسپورت حداقل دو ماه قبل از صدور و چاپ، صورت گیرد
 
یاد آوری ضروری :   عدم رعایت نکات یادشده، سبب تاخیر و یا عدم اجرای صدور پاسپورت خواهد شد و هیچگونه مسؤلیتی متوجه اداره صدور پاسپورت نمی باشد. هرگاه معلومات نادرست شخص منجر به چاپ پاسپورت گردد، مسؤلیت آن بدوش شخص متقاضی و اداره مربوطه خواهد بود