اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خدمات عاجل

براى خانه پرى فورماها با فارمت PDF نصب برنامه ذيل لازم است
براى داونلود برنامه
اینجا را کلیک کنید.

 

پاسپورت عاجل!

موضوع:

1-مریضی

در خواست پاسپورت برای مریضان  به ورق یا سند مرجع مداوا کننده که مریض در آنجا تحت تداوی بوده  لازم و ضروری است.

برای دریافت فورمه پاسپورت کمپیوتری برای مریض اینجا را کلیک کنید.

2- تحصیلی

آن عده محصلین که از وقت پاسپورت شان کم مانده فورمه را خانه پری نموده به بخش فرهنگی سفارت مراجعه نمایند

برای دریافت فورمه پاسپورت کمپیوتری برای محصل اینجا را کلیک کنید.

3- فوت

برای در یافت پاسپورت برای اقارب متوفا که میخواهند متوفا را انتقال دهند سند از مرجع که فوت مذکور را تائید   کند ضروری است.

برای دریافت فورمه پاسپورت کمپیوتری برای اقارب متوفا اینجا را کلیک کنید.

4- اقامه

آن عده از هموطنان مان که از وقت اقامه شان 20 یوم مانده باشد بعد از خانه پری فورمه اصل و کاپی اقامه شان را معه تذکره تائید شده وزارت امور خارجه با خود به بخش قنسلی بیاورند.

برای دریافت فورمه پاسپورت کمپیوتری جهت تمدید اقامه اینجا را کلیک کنید.