اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

فهرست قوانین نافذه ج.ا.افغانستان

*قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
 
*قانون مطبوعات ورسانه های همگانی جمهوری اسلامی افغانستان
 
*قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص
 
*قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری
 
*قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان – قانون محصول حق العبور
 
*قانون منع خشونت علیه زن
 
*قانون احزاب سیاسى
 
*قانون انتخابات
 
*قانون معارف
 
*قانون کار
 
*قانون بیمه — فرامین رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
 
*قانون تنظیم امور زمینداری
 
*قانون مالیات بر عایدات
 
*قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان — قانون کوپراتیف ها