اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

اطلاعیه پاسپورت های کمپیوتری (99)

جدول شماره 99:

به اطلاع عموم هموطنان افغان مقیم عربستان سعودی که برای بدست آوردن پاسپورت های کمپیوتری به سفارت جمهوری اسلامی

 افغانستان در ریاض مراجعه نموده و پول پاسپورت خویش را تحویل نموده بودند رسانیده میشود که یک تعداد از پاسپورت ها کمپیوتری به

 چاپ رسیده است بناٌ مراجعه کننده گان محترم اسم خویش را در لیست ذیل جستجو نموده ، در صورت موجودیت اسم شان در لیست برای

بدست آوردن پاسپورت شان به سفارت مراجعه نمایند و در صورت عدم موجودیت اسم شان در لیست منتظراعلان بعدی باشند.

 توجه: شماره لیست و شماره اسم خویش را که درج لیست است در قسمت عقب رسید پول یاد داشت نمایند.