اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

آغاز اخذ پاسپورت با بایومیتریک

طبق لزوم دید مقام محترم وزارت امور خارجه کشور و مطابق به رهنمود و قانون تقدیم پاسپورت الکترونیک جمهوری اسلامی افغانستان الیوم مؤزخ 1/5/1396 سیستم بایومیتریک (نشان انگشت ) برای متقاضیان پاسپورت در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض آغاز کردیده است

بنأ از تمام متقاضیان پاسپورت که غرض اخذ پاسپورت به این سفارت مراجعه مینمایند صمیمانه تقاضا به عمل می آید تا بعد از تحویلی پول پاسپورت غرض گرفتن نشان انگشت شان به مسؤولین آن بخش مراجعه نمایند

نوت : اکیداٌ یاد آور میشویم اینکه شخص متقاضی پاسپورت باید در حین تحویلی پول شخصاٌ حضور داشته باشد تا نشان انشگشت شخص مذکور درج سیستم گردد در غیر این صورت اسناد و پول پاسپورت ایشان اخذ نخواهد شد .