اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

مژده !

مژده !

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض اعلان میدارد که مقام محترم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان اخیرأ شرکت را برای ثبت اتباع افغانستان در عربستان سعودی انتخاب نموده بود همان شرکت است که وزارت امور خارجه دو ماه قبل قرارداد ثبت اتباع افغانستان در امارات و حوزه خلیج  با این شرکت امضا کرده است.

بر این اساس به زود ترین فرصت ثبت اتباع  افغانستان و اصدار تذکره تابعیت برای افغان های مقیم عربستان سعودی آغاز خواهد شد .

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در مراحل بعدی مراکز ثبت اتباع و اصدار تذکره و شرایط اخذ تذکره را بدست نشر خواهد سپرد.