اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه!

اطلاعیه!

به اطلاع عموم هموطنان افغان مقیم عربستان سعودی رسانیده میشود که خوشبختانه در روز های اخیر به تعداد یشتر از 1000 جلد پاسپورت الکترونیکی از طریق جنرال قونسلی

محترم جده بعد از چاپ از طریق فیسبوک آن نماینده گی به دست نشر سپرده شده  که تا هنوز پاسپورت های متذکره جنساٌ به این سفارت مواصلت نورزیده است بنأ سفارت کبرای

جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض با اظهار سپاس و قدر دانی از جنرال قونسلی محترم جده بابت چاپ پاسپورت های متذکره، این سفارت لیست های مذکور را بعد از

 مواصلت به دست نشر خواهد سپرد.

هموطنان عزیز مطلع بوده و منتظر اعلان بعدی این سفارت از صفحه رسمی ویب سایت و فیسبوک این سفارت باشند.