اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 قبل از ظهر الی ساعت 4:00 بعد از ظهر

جریان مراسم عمره و باز گشت رئیس جمهور به کشور