اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراک شارژدافیر (سرپرست) در محفل یاد بود از روز ملی جمهوری بلغاریا.

ریاض: یک شنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۸.
محترم استاذ نور ولی "حقوق مل" شارژدافیر سفارت کبرای ج.ا.افغانستان مقیم ریاض در محفل یادبود از روز ملی جمهوری بلغاریا که از جانب سفارت آن کشور در ریاض برگزار گردیده بود اشتراک نمود.
محترم شارژدافیر از سفیر محترم جمهوری بلغاریا تشکری نموده وبرای حکومت وملت بلغاریا موفقیت وبهروزی آرزو نمود.