اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراک سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض در ضیافت شیخ السفراء سفیر محترم جمهوری جیبوتی.

ریاض: روز پنج شبنه ۱۰/۱۰/ ۱۳۹۸:

محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان مقیم ریاض بامعیتِ محترم نور ولی "حقوق مل" سکرتر اول ومسؤل بخش روابط فرهنگی مقام سفارت در محفل ضیافتِ که از جانب محترم ضیاء الدین بامخرمه "شیخ السفراء" سفیر جمهوری جیبوتی در قصر طویق واقع شهر ریاض جهت ختم مدت کاری رسمی سفیر افغانستان با حضور داشت تعداد کثیر از سفرا دولتهای دوست تدارک دیده بود اشتراک ورزیده، از حسن نیت، وروابط نیک وبرادری همتایان خود وبویژه سفیر جمهوری جيبوتی تقدیر وتحسین بعمل آوردند.