اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراک سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض در ضیافت سفیر جمهوری لبنان.

ریاض: روز چهار شبنه ۹ /۱۰/ ۱۳۹۸:
محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رئیس جمهور اسلامی افغانستان مقیم ریاض در محفل ضیافت که از جانب سفیر محترم جمهوری لبنان در اقامتگاهِ شان واقع شهر ریاض جهت ختم مدت کاری رسمی سفیر افغانستان با حضور داشت تعداد کثیر از سفیران دولتهای دوست تدارک دیده بود اشتراک ورزیده، از حسن نیت، وروابط نیک وبرادری همتایان خود وبویژه سفیر جمهوری لبنان تقدیر وتحسین بعمل آورد.