اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات مسؤل بخش روابط فرهنگی سفارت با مسؤل بخش دانشجویان خارجی دانشگاه عبدالرحمن ابن فیصل

به روز پنج شنبه مؤرخ ۱۶/۸/۱۳۹۸ محترم نورولی حقوق مل سکرتر اول و مسؤل روابط فرهنگی سفارت با مسؤل بخش دانشجویان خارجی این دانشگاه در حضور احمد السنیور نماینده دانشجویان خارجی و دکتور ابواباء نائل مسؤل نمایشگاه ملاقات نمودند که محترم محمد ریاض سادات آتشه تجارتی سفارت و رحیم شاه نماینده محصلین ایشان را در این ملاقات همراهی مینمودند
در این ملاقات پیرامون موضع نمایشگاه فرهنگی این دانشگاه و غرفه فرهنگی کشور در دانشگاه متذکره که قرار است از ۲۶ کشور غرفه های فرهنگی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شود و همچنان در مورد همکاری های علمی و ایجاد روابط میان دانشگاه های کشور و عربستان سعودی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.