اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبر تازه

 خبر تازه:

به اطلاع عموم افغانان مقیم سعودی رسانیده میشود که سر از تاریخ 7/2/1396 هرهم وطن که از طریق ویب سایت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

فورمه پاسپورت و یا فورمه های دیگر را خانه پوری نموده و در محدوده زمانی که ویب سایت برای شان مشخص میسازد برای اجرای آن به سفارت مراجعه

نمایند حق اولیت داده میشود.

بنأ از همه هموطنان محترم تقاضا به عمل می آید تا فورمه پاسپورت الکترونیک و فورمه های دیگر را از طریق ویب سایت این سفارت بدست آورده معلومات

خویش را تکمیل نمایند.