اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

تسلیمی 23 قطعه چک پول شهدا و مجروحین حادثه سقوط جرثقيل در حرم مكي به وزارت مالیه افغانستان

طبق هدايت مقام محترم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان امروز پنجشنبه، 14 سنبله 1398 طی برنامه ای محترم سید جلال کریم سفير كبير و نماينده فوق العاده رئیس جمهور 23 عدد چک به ارزش چهار ملیون و ششصد و شصت و هفت هزار دالر پول ورثه شهدا و مجروحين حادثۀ مراسم حج سال ۲۰۱۵ درحرم مكی را که دولت عربستان سعودی برای سفارت تسلیم نموده بود، برای محترم داکتر همايون قيومی، سرپرست وزارت ماليه جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم نمودند.
در اين تکريميه، يک مليون ريال سعودی برای هر شهید و پنجصد هزار ريال سعودی برای هر مجروح حادثه مذکور در نظر گرفته شده که قرار است برای وارثين شهدا و مجروحين حادثه، حسابهای بانكی توسط وزارت ماليه افغانستان در د افغانستان بانک افتتاح گردد و پول متذکره از بانك مركزی عربستان سعودی به حسابهای ‌شان واريز گردد.
بنأ از ورثه شهدا و مجروحین حادثه حرم مکی خواهشمندیم که جهت پیگیری و اجراأت بعدی به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان مراجعه نمایند.