اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراک محترم سفیر ج.ا.افغانستان در مراسم توزیع جائزه ملک فیصل