اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

محترم سفیر در معیتی وزیر صحت عامه در کنفرانس حفظ الصحه مریضان در جده اشتراک نمود