اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اشتراک محترم سفیر در نمایشگاه فرهنگی دانشجویان دانشگاه اسلامی مدینه منوره