اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

بازديد سفير از جنرال قونسلی افغانستان مقیم جده و اشتراک در محفل فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه ملک عبدالعزیز