اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

بازدید سفیر از جریدة الریاض در عربستان سعودی