اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

شمولیت در برنامه های ماستری و دکتورای دانشگاه ملک عبدالعزیز در شهر جده