اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خدمات حقوقی و محبوسین سفارت برای افغان های مقیم کشور شاهی عربستان سعودی