اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

سرمايه گذارى صندوق توسعه سعودي براى إعمار سرك حلقوي كابل و مسير هرات بادغيس و شفاخانه تخصصي در شهر كابل!

سرمايه گذارى صندوق توسعه سعودي براى  إعمار سرك حلقوي كابل و مسير هرات بادغيس و شفاخانه تخصصي در شهر كابل! 

بر مبناى نشست ها و مذاكرات  ميان هيأت اعزامي شش نفرى كشور  به رياست آقاي حيدري؛ معين وزارت فوائد عامه در معيت سيد نبي نبيل؛ مستشار و عبدالحي حاتمي؛ مسوول امور اقتصادي و آقاي سادات؛ آتشه تجارتي سفارت ج.ا.افغانستان مقيم رياض با صندوق توسعه كشور شاهي سعودي در دو روز گذشته اليوم دو شنبه مؤرخ ٢٩/١٠/٢٠١٨ طرفين روى إجرائي شدن پروژهاي ساخت و إعمار سرك حلقوى كابل و مسير هرات- بادغيس و إعمار يك باب شفاخانه تخصصي به موافقت رسيدند و قرار بر اين شد تا در روند تكميل شدن سرك ارملك بادغيس-هرات عملى شدن پروژه هاييكه در طى مراحل اند، سرعت بخشيده شود.