اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه

                                      مژده

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض به عموم هموطنان عزیز درعربستان سعودی به اطلاع میرساند که سفارت ریاض بعد از سعی وتلاش دوامدار توانست تا موافقه حکومت سعودی را برای آنعده ازهموطنان ایکه توانایی مالی تمدید اقامه  ویا پرداخت تکس ها را ندارند ویا با استفاده ازویزه حج ویا عمره به سعودی امده باشند ونمیتوانند در سعودی زندگی کنند بدون زندانی شدن ویا پرداخت جریمه به وطن عودت کنند  هرچه عاجل در ویبسایت سفارت 

https://blsinternational.org/afghan_online_registration/appointment


ثبت نام نمایند . وبعد از ثبت نام درویب سایت سفارت هموطنان منتظر اعلان دوم باشند وهیچ کسی به سفارت مراجعه نکنند الی اعلان دوم سفارت ریاض .

نوت : کسانیکه هروب کفیل هستند ویا کدام جرم قانونی کرده اند نمیتوانند از این خدمت استفاده کنند . همه اجراات توسط سفارت ریاض میشود هیچکس حق ندارد به کمیشن کاران مراجعه کنند ویا به کسی پول بدهند .