اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

اطلاعیه

به اطلا عموم هموطنان عزیز که برای اخذ پاسپورت های الکترونی در این سفارت اسناد های شان را تسلیم نموده بودند رسانیده میشود که پاسپورت های  اسامی درج لیست های ذیل پرنت شده و به شهر های مربوطه شان ارسال گردیده است هموطنان عزیز منتظر تماس شرکت متذکره برای تسلیم دهی پاسپورت های شان باشند.