اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

ملاقات محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی با محترم محمد ولی نعیمی سفیرو نماینده فوق العاده جدید التقرر جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاریهای اسلامی در جده

محترم سید جلال کریم سفیر ونماینده  فوق العاده رییس جمهوری اسلامی افغانستان مقيم درعربستان سعودی  بروز یکشنبه مؤرخ 17/10/1396 با محترم محمد ولی نعیمی سفیرو نماینده فوق العاده جدید التقرر جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاریهای اسلامی  در جده تقرر یافته بعد از اشغال وظیفه اش تبریک وتهنئه نموده پیرامون هماهنگی ها ومساعی مشترک منحیث یک تیم کاری دیپلماسی در عربستان سعودی  ملاقات تعارفی نمودند.