اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

شش جدی -6 جدی 1358- درس عبرت برای سلطه گرایان مغرور وتجاوزگران خارجی در سرزمین مجاهدپرور و تسخیر ناپذیر افغانستان

شش جدی -6 جدی 1358- درس عبرت برای سلطه گرایان مغرور وتجاوزگران خارجی در سرزمین مجاهدپرور و تسخیر ناپذیر افغانستان است که تقبیح آن منحیث یکروزسیاه و سرافگندگی برای اتحادشوروی اسبق ‌بالعکس روز احیای مجدد ‌عظمت تاریخ جلد ومقاومت مردم افغانستان درسطح ملی وبین المللی است

اندیشه لشکر کشی وتجاوز ارتش سرخ به افغانستان از تصمیم نابخردانه رهبران حزب کمونیست  پس از حدود نیم قرن فعالیتهای مقدماتی علمی فرهنگی و تربیت کادرهای فنی تخنیکی شوروی اندکی پس از کودتای هفت ثور سیزده پنجاه وهفت توسط رهبران حزب دموکراتیک خلق تحقق یافت که هدف اصلی ان تطبیق یک استراتیژی اشغالگرانه در قالب یک ایدیولوژی بیگانه و متضاد با معتقدات دیانت اسلام در افغانستان بود

چنانچه به همین دلیل تصادم با ارزش‌های فرهنگی ‌تاریخی توسط هواداران مزدور شوروی و نهایتا تجاوزمستقیم شان یک حرکت بزرگ ملی با حمایت مادی ومعنوی امت اسلامی ‌بلوک غرب ضد بلوک شرق شکل گرفت ودرفرجام بالاتر ده سال مجاهدت ومقاومت ملت مجاهد افغانستان زمینگیرشده ‌بصورت مفتضانه شکست خورده با تحمل بیش ازپنجاه هزارکشته و مجروح ‌اسیر مجبور به اخراج گردیدند

پیامدهای ناگوار از این روز در ذهن و خاطره بسیاری شهروندان افغان که شاهد تجاوز و آغاز مجاهدت های خونین در افغانستان بودند، هنوزهم باقی مانده است و از پیامد های ناشی از آن تحمل حدود دو ملیون شهید و مجروح مهاجرت بیش از پنج ملیون هموطن و تخریب کامل زیربناهای اقتصادی و فرهنگی و تاریخی کشورمان می‌توان برشمرد

که بحمدالله فروپاشی ننگین اتحادشوروی وپایان جنگ سرد درنظام بین الملل را به همراه داشت

این درحالیست که پس کودتای ثور پنجاه وهفت و متعاقب از تجاوز ارتش سرخ شوروی در شش جدی سال 1358 مردم افغانستان شاهد بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت انبوه از بزرگان، علما و جوانان در زندان ها رژیم حاکم تحت الحمایت شوروی  ونیز گسترش جنگ، بربریت، کشتار شهروندان بیگناه  افغانستان بوده ایم که  تبعات منفی ناشی از همان تجاوز خارجی در اشکال مختلف ان در قالب جنگ های پیهم و نفسگیر علیه ترورزم بین المللی  متاسفانه درکشور ما   ادامه دارد.

امیدواریم تا هموطنان مقیم سعودی ضمن تقبیح تجاوز شش جدی  پنجاه و هشت  سهم فعال مادی ومعنوی خودرا را در جهاد اکبر عمران و استقرار امنیت کشورعزیز اسلامی افغانستان از فواصل دور وتزدیک داشته باشند