اوقات کار : از روز یکشنبه تا روز پنجشنبه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر

خبر


 • 2017/04

  اطلاعیه سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ریاض

 • 2017/05

  اطلاعیه تذکره غیابی

 • 2017/07

  اطلاعیه!

 • 2017/08

  اطلاعیه

 • 2017/11

  اطلاعیه !

 • 2017/12

  گزارش روز مره بخش قونسلی

 • 2017/12

  گزارش روزمره بخش قونسلی

 • 2017/12

  گزارش روزمره بخش قونسلی

 • 2017/12

  گزارش روزمره بخش قونسلی

 • 2017/12

  گزارش روزمره بخش قونسلی

 • 2017/12

  گزارش روزمره بخش قونسلی

 • 2017/12

  گزارش روزمره بخش قونسلی

 • 2017/12

  گذارش هفته وار بخش قونسلی

 • 2017/12

  گذارش هفته وار بخش قونسلی

 • 2018/01

  گذارش هفته وار بخش قونسلی

 • 2018/02

  اطلاعيه

 • 2018/04

  اطلاعیه

 • 2018/07

  اطلاعیه

 • 2018/07

  اطلاعیه

 • 2018/08

  اطلاعیه